RacingArmy
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.RACINGARMY.COM
Уеб сайтът www.racingarmy.com и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи в съответствие на следните Общи условия за ползване, както и всички други описани в онлайн магазина правила, свързани с линк от тази страници. Моля, прочетете внимателно Общите Условия за Ползване (ОУП) преди да направите поръчки в онлайн магазина. Онлайн магазин www.racingarmy.com е собственост на Рейсинг Арми ЕООД, с ЕИК 204572207 и адрес на регистрация. гр. Русе, ул. Опълченска 8. Ако желаете да осъществите контакт с нас, можете да го направите на e-mail: info@racingarmy.com или на телефон: 0886393792

ВНИМАНИЕ!!! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Рейсинг Арми ЕООД Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

1. СОБСТВЕНОСТ НАД СЪДЪРЖАНИЕТО
Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени.
Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Рейсинг Арми ЕООД, е изрично забранено.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
2.1. Всяко използване на сайта www.racingarmy.com означава, че Вие сте запознати с настоящите Условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.
2.2. Условията за ползване могат да бъдат изменяни от Рейсинг Арми ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и потребители.
2.3. Рейсинг Арми ЕООД има право да осъществява промени на Условията за ползване едностранно по всяко време по своя преценка.
2.4. Във всеки случай на промяна на Условията за ползване Рейсинг Арми ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.racingarmy.com.
2.5. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.racingarmy.com в секция "Общи Условия".
2.6. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Рейсинг Арми ЕООД.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПОРЪЧКА
При ползването на www.racingarmy.com , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на формата за поръчка.

4. ЦЕНИ
4.1. Всички цени на Продуктите или услугите са крайни, обявени са в български лева и евро (при използване на английски език), с включени всички изисквани данъци или такси.
4.2. Рейсинг Арми ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
4.3. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уебсайта, Рейсинг Арми ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
4.4. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

5. ДОСТАВКА
5.1. Разходите за доставката се заплащат от клиента направил поръчката при получаването на самата поръчка.
5.2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Рейсинг Арми ЕООД начини и от посочения от Рейсинг Арми ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Рейсинг Арми ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
5.3. Рейсинг Арми ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.
5.4. Рейсинг Арми ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Рейсинг Арми ЕООД обстоятелства.
5.5. Рейсинг Арми ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Рейсинг Арми ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
5.6. Рейсинг Арми ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез посочен куриер или чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. Рейсинг Арми ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
5.7. Рейсинг Арми ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Рейсинг Арми ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Рейсинг Арми ЕООД е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
5.8. В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Рейсинг Арми ЕООД, Потребителят ще бъде информиран за това и Рейсинг Арми ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

6. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ
6.1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Рейсинг Арми ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
6.2. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Рейсинг Арми ЕООД в Банка ОББ и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
6.3. При плащане по банков път в евро Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Рейсинг Арми ЕООД в Банка ОББ и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
6.4. В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, Рейсинг Арми ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

7. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ
Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

8. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА
8.1.Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
- доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
- при транспортирането стоката е била повредена по вина на Доставчика.
8.2. Закупената стока е обект на връщане само при ненарушен търговски вид на стоката и е запазена целостта на опаковката от страна на Купувача, в срок от 7 дни, считано от датата на получаване на стоката от Купувача, като разходите за връщане на стоката се заплащат от Рейсинг Арми ЕООД. Възстановяването на заплатената за стоката сума ще се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на подаване на рекламация от страна на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл info@racingarmy.com : номер на поръчка, имена на клиент, телефон за връзка, номер на банкова сметка, титуляр на сметката, наименование на продукта.
8.3. Поръчки за индивидуално изработени продукти не могат да бъдат отказани.
8.4. Поръчки, които не са напуснали склада/магазина на Рейсинг Арми ЕООД, могат да бъдат анулирани чрез мейл до info@racingarmy.com или чрез телефонно обаждане на тел. 0886393792
8.5. Купувачът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
8.6. Купувачът НЕ може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора се дължи на:
- дефекти, възникнали от текуща употреба;
- неправилно използване на закупената стока;
- неправилно съхранение;
- дефекти, причинени от механично увреждане и изхабяване или от стихийно бедствие (вода, пясък, огън и т.н.).
8.7.При подаване на рекламация Купувачът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
- касова бележка или фактура;
- протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
- други документи, установяващи претенцията по основание и размер.НАДЗОРНИ ОРГАНИ
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

КООРДИНАТИТЕ НА Рейсинг Арми ЕООД СА СЛЕДНИТЕ:
Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Опълченска 8
ЕИК: 204572207
Лице за контакт: Георги Колев
Email:info@racingarmy.com
Телефон за контакти: 0886393792

Последвайте ни